põhikiri


 MITTETULUNDUSÜHINGU ERILINE MAAILM   PÕHIKIRI


I ÜLDSÄTTED

1.1. Ühingu nimi on Eriline Maailm ja ühingu asukoht on Tallinn, Harjumaa, Eesti.

1.2. Mittetulundusühing Eriline Maailm (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Mittetulundusühing on asutatud määramata ajaks.

1.5. Mittetulundusühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut. 


II ÜHINGU EESMÄRG JA TEGEVUSALAD
2.1. Ühingu sihtgrupi moodustavad eelkõige Tallinna ja Harjumaa, aga ka teised Eesti puudega lapsed ja noorukid, nende vanemad ja pereliikmed ning nendega tegelevad pedagoogid ja spetsialistid.
2.2. Ühingu eesmärgiks on toetada puudega laste, õpilaste ja noorukite individuaalsete võimete igakülgset arendamist ja nõustada, koolitada kõiki eelnimetatud sihtgrupi liikmeid, luua toimiv iga sihtgrupi liiget kaasav võrgustikutöö ning aidata kaasa puudega laste ja noorukite ning nende pereliikmete sotsiaalsele integratsioonile ja võrdsete võimaluste loomisele ühiskonnas.
2.3. Püstitatud eesmärkide saavutamseks Ühing:
2.3.1. asutab ja haldab erakooli;
2.3.2. koraldab ja haldab lastele mitmekesistamine areng  diagnoosi, võimaluse ja huvide järgi;
2.3.3. asutab ja haldab lasteaeda;
2.3.4. viib läbi spordiüritused;
2.3.5. osutab ja/või korraldab puudega lastele individuaalset tugiteenust, päevahoidu, suvekoole ja huvitegevust seadusandluses ettenähtud korras;
2.3.6. korraldab rehabilitatsiooniteenuse ja transporditeenuse kättesaadavust puudega lastele seadusandluses ettenähtud korras;
2.3.7. korraldab sihtgrupile õppe-ja infopäevi, kursusi, kokkutulekuid, seminare, konverentse, foorumeid ja muid üritusi;
2.3.8. korraldab ja/või osutab puudega lastega seotud sihtgruppidele toetavaid teenuseid;
2.3.9. toetab puudega noorukeid kutse- ja/või haridustee valikutes ning praktiliste töö-ja sotsiaalsete oskuste saamisel;
2.3.10. võimaldab puudega laste vanematele, pereliikmetele ja nendega töötavatele spetsialistidele rekreatiivseid tegevusi;
2.3.11. korraldab ja haldab infovahetust sihtgruppide liikmete vahel;
2.3.12. suhtleb Tallinna linna ja Eesti vabariigi vastavate institutsioonidega ja avalikkusega puudega laste ja noorukite küsimustes;
2.3.13. loob suhteid ja vahendab kontakte teiste analoogiliste puudega laste ja noorukitega tegelevate organisatsioonide ning ühendustega Eestis ja välismaal;
2.3.14. korraldab ja/või pakub pedagoogilist, psühholoogilist, sotsiaalset ja/või juriidilist nõustamist;
2.3.15. taotleb täiendavaid rahalisi ja muid ressursse ning vahendeid avaliku ja erasektori projektikonkurssidel, sponsorluse või muu abi korras;
2.3.16. esindab Ühingu liikmeid suhetes teiste organisatsioonide, ühingute ja klubidega;


III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline/ füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu liikmemaksu.

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus

3.3. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel, mis esitatakse Ühingu juhatusele. Ühingu liige loetakse Ühingust väljaastunuks avalduse esitamise hetkest.

3.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.4.1 liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
3.4.2 ei ole viimase 1 aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või   korraldatud üritusel.

3.5. Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) kalendripäeva  enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6. Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Ühingu liikmed ei
kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest, samuti ei ole Ühingu liikmel õigust
Ühingu varale ja Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.


IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
4.1.2. valida ja olla valitud Ühingu juht-ja kontrollorganitesse;
4.1.3. osaleda tema Ühingus tegutsemisest puudutavate küsimuste arutamisel Ühingu organites;
4.1.4. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
4.1.5. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
4.1.6. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta;
4.1.7. astuda Ühingust välja.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid Ühingu põhikirja raames;
4.2.2. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest;
4.2.3. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Ühingu varasse;
4.2.4. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
4.2.5. teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende
muutumist;
4.2.6. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ja mainet.
4.2.7.tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel .


V ÜLDKOOSOLEK  

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl. 

5.2. Üldkogu on korraline või erakorraline.

5.3. Korraline üldkogu toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.

5.4. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 2 nädalat. Erakorralise üldkogu kutsub juhatus kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmest.

5.5.Korralise üldkogu toimumise aeg, koht ja päevakord teatakse juhatuse poolt liikmetele vähemalt 1 kuu enne selle toimumist kirjalikult. 

5.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja Ühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid ning on esindatud 1/3 ühingu liikmetest.

5.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest, eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek.

5.8. Teised üldkogu otsused on vastu võetud lihthäälteenamusega.

5.9.. Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul kokku sama päevakorraga üldkogu, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel osalejate arvust.

5.10. Üldkogu pädevuses on:
5.10.1. eesmärgi muutmine;
5.10.2. põhikirja muutmine ja täiendamine;
5.10.3. juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonitoimkonna valimine;
5.10.4. juhatuse ja revisjonitoimkonna aruannete ärakuulamine ja hindamine;
5.10.5. eelarve ja aastaaruande kinnitamine;
5.10.6. Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine;
5.10.7. Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine
5.10.8. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
5.10.9. juhatuse või muu organi liikmega Ühingu kinnis- või registrisse kantud vallasvaraga tehingute tegemise otsustamine ja selles tehingus Ühingu esindaja määramine;
5.10.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.


VI ÜHINGU JUHTIMINE

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on  üks  kuni seitse (1 kuni 7) liiget.

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks kuni kolmaks (1-3) aastaks

6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

6.4. Juhatuse pädevus
6.4.1. tegevuse juhtimine üldkogude vahelisel ajal;
6.4.2. üldkogude otsuste elluviimine;
6.4.3. eelarve väljatöötamine ja täitmise jälgimine;
6.4.4. tegevusaruande kinnitamine ja esitamine üldkogule;
6.4.5. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
6.4.6. sisseastumismaksu suuruse kinnitamine;
6.4.7. üldkogude toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine;
6.4.8. ühingu esindamine;
6.4.9. juhatuse esimehe valimine;
6.4.10. liikmete arvestuse pidamine;
6.4.11. palgaliste tegevaparaadi kinnitamine; 
6.4.12. ühingu töötajate tööfunktsioonide / tööülesannete kinnitamine ja nende töö tasustamise põhimõtete ja korra kindlaksmääramine;
6.4.13. muud seadusega kooskõlas olevad toimingud;
6.4.14. ühingu esindab õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget koos.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VII ESIMEES

7.1. Juhatuse esimees on ühtlasi Ühingu esimees (võib nimetada ka “juhataja”). Esimees valitakse üldkogul 1-3 asstaks. Esimehe ametikoht võib Ühingu majanduslikust olukorrast tulenevalt olla palgaline. Otsuse selle kohta võtab vastu juhatus, kinnitades ühtlasi töötasu suuruse.

7.2. Esimehe pädevus:
7.2.1. korraldab juhatuse tegevust;
7.2.2. tegutseb Ühingu nimel ja esindab seda ilma volituseta;
7.2.3. annab volikirju;
7.3.4. omab Ühingu nimel allkirjaõigust;
7.4.5. sõlmib, muudab ja lõpetab Ühingu nimel lepinguid;
7.5.6. käsutab kooskõlas põhikirjaga Ühingu vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piirides;
7.6.7. avab ja sulgeb Ühingu pangakontosid;
7.7.8. tagab raamatupidamise korraldamise vastavalt Raamatupidamise seadusele;
7.8.9. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkogule;
7.9.10. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.


VIII TEGEVAPARAAT

8.1. Juhatuse vastava otsuse põhjal teeb Ühingu sisulist tööd palgaline tegevaparaat.

8.2.Tegevjuht:
8.2.1. korraldab igapäevast sisulist tööd, juhindudes seadustest, põhikirjast ning juhtorganite otsustest;
8.2.2. korraldab finantsaasta eelarve, esitab selle kinnitamiseks juhatusele ning taotleb vahendeid eelarve tagamiseks;
8.2.3. valmistab ette juhatuse koosolekuid;
8.2.4. kui tegevjuht on juhatuse liige, omab ta juhatuse koosolekul hääleõigust;
8.2.5. korraldab sisseastumismaksude arvestust;
8.2.6. omab volituste piires allkirjaõigust;
8.2.7. annab oma tegevusest aru juhatusele;
8.2.8. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.


8.2. Ühingu Juhatuse esimees juhib ja koordineerib Juhatuse tööd, omab koos ühe valitud juhatuseliigiga õigust allkirjastada Ühingu nimel sõlmitavaid lepinguid ja teisi Ühingule kohustusi panevaid dokumente, allkirjastada pangadokumente ja juurdepääs Ühingu pankakontole.
või esindatud ühingu liikmetest. 

IX  ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED
9.1. Ühingu vara võib tekkida:
9.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;
9.1.2. annetustest ja sponsorsummadest;
9.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
9.1.4. muust tulust, mis on vajalik ja mis saadakse põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
9.1.5. tulust, mida võidakse saada kirjastustegevusest, Ühingu väljaannete levitamisest või muust Ühingu põhikirjalistele eesmärkidele vastavast tegevusest.

9.2. Ühingu varasid kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

9.3. Majandustegevuses juhindub Ühing oma põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.


X ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

10.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

10.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.